Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje. S jejich užitím souhlasím / nesouhlasím. Více informací.

Zemní a výkopové práce

Řemeslníci

Zemní a výkopové práce

Zemní a výkopové práce jsou logicky ty, které souvisejí s pohybem zeminy na staveništi nebo na pozemku. Jedná se především o odvoz zeminy, výkop stavební jámy, kopání základů objektů, přípravu pro inženýrské sítě i závěrečné rozložení humusu a vyrovnání půdy na pozemku. Je k nim možné použít těžkou techniku, nebo využít tzv. ruční práce. Záleží na terénu, dostupnosti, efektivitě, šetrnosti atd. Měly by se vždy provést tak, aby byl terén připraven na další navazující činnosti, mezi které patří např. zasíťování pozemku. Zároveň by pracemi neměly být dotčeny např. již stávající přípojky atd.

Terénní úpravy neboli zemní práce mohou a nemusí vyžadovat jejich ohlášení stavebnímu úřadu, či získání stavebního povolení. Záleží na tom, o jaké konkrétní práce se jedná. Všechny tyto podmínky do detailu upravuje stavební zákon. Získání stavebního povolení je vyžadováno například u přípojek na kanalizaci a rozvodné sítě (vodovod, plynovod, elektřina, rozvody tepla).

Stavební ohlášení je vlastně dopis, kterým stavebnímu úřadu oznamujete, že máte v plánu provést určitou stavební práci. K tomuto oznámení většinou slouží příslušný formulář. Stavební úřad poté sděluje, zda s provedením práce souhlasí, případně také uvádí, zda vyžaduje stavební povolení. Ohlášení je zdarma. O vydání stavebního povolení písemně žádáte u místně příslušného stavebního úřadu.

http://www.penize.cz/18253-novy-stavebni-zakon-vice-staveb-bez-ohlaseni-a-stavebniho-povoleni

O zahájení činnosti je nutné s předstihem informovat osoby, které by těmito pracemi mohly být dotčené. Dále je nutné opatřit si veškerou předepsanou dokumentaci. Pokud to zákon pro konkrétní příklad ukládá, mít zpracovanou projektovou dokumentaci, k dispozici např. doklad o vlastnictví pozemku, souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení (např. sousedé atd.) Ceny za získání stavebního povolení se liší a to opět s ohledem na to, k čemu se povolení vztahuje. Pohybují se v řádu tisíců. Veškeré náležitosti je vhodné si vždy upřesnit na daném úřadě pro konkrétní situaci.

Inženýrské sítě

Dalším krokem je zasíťování pozemku. Bez toho se neobejdete v případě, že v blízkosti Vaší nové stavby není možnost připojit se na inženýrské sítě. Ty samozřejmě slouží k přívodu energie. Je dobré zjistit si, zda se můžete na inženýrské sítě napojit, jak daleko od Vašeho pozemku se nachází. Tyto informace jsou k dispozici na stavebním úřadu, nebo samozřejmě u vlastníků pozemků, se kterými Váš pozemek sousedí. Výše ceny se odvíjí od toho, na jakou vzdálenost se bude elektrika, voda, plyn, kanalizace, případně telefonní přípojka vést. Záleží na délce výkopu, množství použitého materiálu, ale také na vlastnostech půdy. Náklady pro Vás mohu být cenově výhodnější v situaci, kdy se ve Vaší lokalitě staví více staveb najednou. Teoreticky se poté můžete na nákladech podílet dohromady.

Samotná realizace přípojek je však závislá na jejich projektové dokumentaci. Ta musí projít schválením a tedy udělením stavebního povolení od stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci vytváří projektant, který ji vytvoří tzv. na míru ke konkrétní přípojce. Přípojka musí projít kolaudací a zprovozněním. Dalším krokem, který stavebník provede je vyžádání si vyjádření k příslušnému projektu a souhlasu k technickému řešení přípojky. Distributor energie a všichni vlastníci, kterých se tato realizace týká, musí poskytnout souhlas. Nutné tedy je mít schválenou projektovou dokumentaci, vyjádření distributora energie a stavební souhlas. Až poté může dojít k samotné realizaci přípojky.

Stavební úřad požaduje vydání stavebního povolení na přípojky kvůli tomu, aby stavba nebyla realizována dříve, než samotné přípojky. Problém by potom nastal s kolaudací stavby, která by nebyla napojena na rozvod elektrické energie.

Kanalizace

Kanalizace je samozřejmě další nezbytností. Způsob připojení na kanalizaci a také likvidace splašků musí být ve shodě s územním plánem obce a splňovat i další předpisy. Návrh na připojení navrhuje projektant stavby kanalizační přípojky. Návrh musí být v souladu s předpisy a požadavky vlastníka a správce kanalizační sítě, v případě, že budete kanalizační přípojku řešit přes pozemek jiného vlastníka, je nutné mít také jeho souhlas.

Zemní a výkopové práce nespočívají jen v samotné práci, ale je nutné mít v pořádku také veškeré náležitosti kolem.

 


Autor: LD&spol (11.05.2017)

zde nás můžete sledovat na facebooku